ابالفضلیم(واحد)                                                               باز امشب دل من(واحد)

آقاجون سرت سلامت(واحد)                                               بازهم(شور)

هوای حرم(شور)                                                              دل من چه بیقراره(شور)

ذکر حسین (شور)                                                            کفن پوش حیدر(تک)

وداع با فاطمیه                                                                 حاجتت اگه روا شد(شور)

قدم قدم(شور)                                                                لیاقت عزای حسین(شور)

ارباب من(شور)                                                               مادرم سایه سرم(واحد)

علی مظلوم(واحد)                                                          منم ای شهدا(شور)

امیری حسین(شور)                                                        مادر مهربون(واحد)

عاشقا یه بار دیگه(واحد)                                                  مرغ عشق حیدر(واحد)

پرچم بدوش(شور)                                                          تپش قلب(تک)

حس غریب(شور)